แสดง 1 - 10 จาก 135 รายการ

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

          กรรมสิทธ์ในพื้นที่ป่าไม้   นับว่าเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ  เท่าที่องค์การอาหารและเกษต ...

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

          จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่า ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ ๖๐๐ ล้านคน คิดเป็น ๑ ในทุก ๑๐ คนของประชากรโลกส ...

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          นับตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๓๘  มีทั้งหมด ๒,๔๑๖ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพ ...

การผลิตเหล็กกล้า

การผลิตเหล็กกล้า

         จากเหล็กถลุงสามารถนำไปผลิตเป็นเหล็กชนิดอื่นๆ ได้ เช่น เหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม  เหล็กหล่อเทา (gray cast iron) เหล็กพืด (wrought iron) เหล็กตีให้แผ่ไ ...

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

          เนื่องจากกิจการการผลิตอาหารสัตว์มีมากขึ้น และไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพทำให้มีการปลอมปนอาหารสัตว์เป็นผลร้ายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

          ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของพลังงานอันมหาศาล ได้ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกของเรา แต่เนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู ...

ระบบประสาท

ระบบประสาท

          ประมาณร้อยละ ๑๐ ของผู้ที่ดื่มจัดจะเกิดอาการชา ปวด หรือเจ็บตามปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นผลโดยตรงของแอลกอฮอล์ และภาวะพร่องวิตามินที่มีต่อร ...

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

          ตามรายงานสถิติการป่าไม้   ๒๕๒๕  ของฝ่ายผลิตผลป่าไม้และแผนงานกรมป่าไม้   พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด ...