แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลอง

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลอง

ข้อจำกัดของความสัมพันธ์          ข้อจำกัดของความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกแบบทิศทางเดียวนี้ จะแทนความสัมพันธ์แบบ ๑ ต่อมากเท่านั้น สำหรับ...

คำสั่งหลักของภาษาจัดดำเนินการ

คำสั่งหลักของภาษาจัดดำเนินการ

คำสั่งนำออกมา (Get)          คำสั่งนำออกมา (Get) เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาไว้ที่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันในบริเวณทำงานของผู้ใช้ เพ...

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

          ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ ได้แก่ สมอลล์ทอล์ก (Smalltalk)  ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java)  เป็นต้น  แนวความคิดในการเขียนโป...

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

          ขั้นแรก ต้องระบุคำสั่งค้นหา (Find) เพื่อค้นหาระเบียนที่น่าสนใจว่ามีหรือไม่ ถ้ามี อยู่ที่ไหนและเมื่อหาพบแล้ว จึงใช้คำสั่งนำออกมา (Get) เพื่อจะด...

ภาษาฐานข้อมูล--(Database-Language)

ภาษาฐานข้อมูล (Database Language)

          การสื่อสารของสังคมมนุษย์ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร สำหรับระบบฐานข้อมูลก็ต้องใช้ภาษาฐานข้อมูลในการกำหนดลักษณะต่าง ๆ และการใช้...