แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

          ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ ได้แก่ สมอลล์ทอล์ก (Smalltalk)  ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java)  เป็นต้น  แนวความคิดในการเขียนโป ...

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

          ขั้นแรก ต้องระบุคำสั่งค้นหา (Find) เพื่อค้นหาระเบียนที่น่าสนใจว่ามีหรือไม่ ถ้ามี อยู่ที่ไหนและเมื่อหาพบแล้ว จึงใช้คำสั่งนำออกมา (Get) เพื่อจะด ...

ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database  Security)

ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security)

          ข้อมูลที่นำมาจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลนั้น  อาจมีระดับของความสำคัญแตกต่างกันไปกลุ่มข้อมูลบางกลุ่มอาจเป็นความลับสุดยอด  ห้ามเผยแพร่เด ...