แสดง 1 - 10 จาก 99 รายการ

การต่างประเทศสมัยรัชกาลที่  ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)

การต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)

         พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔หลังจากที่ได้ทรงผนวชมาเป็นเวลาถึง ๒๗ ปีตลอดเวลานั้นได้ท ...

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่าสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐ ...

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

         เราเคยกล่าวในตอนต้นแล้วว่า มวลอากาศเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปได้โดยไม่คำนึงถึงเขตแดนของใคร   และจากแผนที่อากาศเราเห็นว่ ...

ประวัติความเป็นมาของเครื่องถมในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของเครื่องถมในประเทศไทย

       ประเทศไทยจะคิดกรรมวิธีทำเครื่องถมขึ้นเองหรือได้มาจากทางใดและเมื่อใดนั้นหนังสือเรื่องประวัติศิลปกรรมไทยของนายตรี  อมาตยกุล(พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส ...

คณะองคมนตรี

คณะองคมนตรี

         ในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นโดยปกติพระมหากษัตริย์จะมีคณะที่ปรึกษาชุดหนึ่ง เพื่อถวายความคิดเห็นในพระราชกิจทั้งปวงที ...

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

         คณะรัฐมนตรีเป็นคณะบุคคลจึงประกอบด้วยบุคคลผู้มีตำแหน่งต่างๆกันหลายคนได้แก่นายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเรียกประชุมก ...