แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

          ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ใช้เป็นภาษาร ...

 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ (ค.ศ.๑๙๐๐ - ๑๙๙๙) ได้มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับผู้ใช้ทั่วไปได้มากที่ ...

ภาษาเขียนและตัวอักษร

ภาษาเขียนและตัวอักษร

          นักภาษาประมาณว่าในโลกเรามีภาษที่ใช้พูดกันอยู่ราวๆ ๓,๐๐๐ ภาษา แต่ภาษาที่มีตัวอักษรมีอยู่ไม่ถึง ๕% การประดิษฐ์ภาษาเขียนขึ้นในสังคมใดๆ ก็ตาม นับเ ...

เสียง

เสียง

           นักภาษาศาสตร์แบ่งแยกเด็ดขาดระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน  เนื่องจากนักภาษาศาสตร์มองว่า มนุษย์ปกติทุกคนย่อมใช้ภาษาได้ นักภาษาศาสตร์จึงถือว ...

 โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน  (Thai  Soundex)

โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex)

          ตามธรรมชาติของการเรียนภาษาขั้นแรกภาษาพูดจะถูกฝึกก่อนภาษาเขียน  ผู้ใช้ภาษาโดยทั่วไปจึงเคยชินกับเสียงอ่านของคำมากกว่าตัวสะกดรวมทั้งความจริง ...

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

          ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์  ศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบว่า ประกอ ...

อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย

อิทธิพลดนตรีตะวันตกกับเยาวชนไทย

          ดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยและไทยรับมาใช้ในราชการตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทหารชาว ...