แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

พาทิศ--พิสิฐกุล

พาทิศ พิสิฐกุล

ไผ่ พาทิศ  พิสิฐกุล ชื่อจริง  สิทธ์ ตันติพิสิฐกุล...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

          การมีที่พักอาศัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการอยู่รอดของมนุษย์ มนุษย์จำเป็นต้องมีที่พักอาศัย ในสมัยแรกเริ่ม มนุษย์ได้อาศัยแหล่งธรร...

สภาร่างรัฐธรรมนูญ-พ.ศ.-2550

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

     สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากส...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย-ในภาคเหนือ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคเหนือ

          นับตั้งแต่บริเวณเหนือเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ตาก เพชรบูรณ์ ขึ้นไป เป็นเขตที่ภูมิประเทศเปลี่ยนเป็นบริเวณที่มีภูเขาทอดกันลงมาคล้ายกับนิ้วมือที่แผ่อยู่บน...

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

 วันแม่แห่งชาติ 2558 ตรงกับวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558               ...