แสดง 1 - 10 จาก 2200 รายการ

วันเกิด-พระอาจารย์มั่น-ภูริทัตตะเถระ

วันเกิด พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ

     วันเกิด พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ เกิดที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบล บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 15 ปี และอุปสมบถเมื่อวันที่ 12 มิถุนาย...

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

          หมวดพระพุทธศาสนา ว่าด้วย           เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ (หรื...

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

          ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราท...

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

          วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมีคือ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ...

อัฏฐมีบูชา

อัฏฐมีบูชา

          วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมีคือ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ...

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

          การจะพิจารณาว่า พระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร จำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร    &nb...

พระราชพิธีทรงพระผนวช--พุทธศักราช--๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

          พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก  ตามประเพณีนิยมของชา...

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ-สมเด็จพระสังฆราช-(วาสน์-วาสโน)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภูมิลำเนาเดิม - ...