แสดง 1 - 10 จาก 58 รายการ

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

          หมวดพระพุทธศาสนา ว่าด้วย           เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ (ห ...

วัดไทย

วัดไทย

          “วัด”  โดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช  ส่วนคำว่า&n ...

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

          การจะพิจารณาว่า พระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร จำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร    & ...

พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย

พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย

          เมื่อมีการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง  ผู้รู้ภาษาบาลีก็ได้แปลข้อความต่าง ๆในพระไตรปิฎกออกเป็นภาษาในชาติของตนแพร่หลายขึ้น ในประเทศไทยม ...