แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ความหมายและความสำคัญของพลาสติก

ความหมายและความสำคัญของพลาสติก

          พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์รู้จักมานานกว่า ๑๓๐ ปี  และนำมาใช้ประโยชน์ แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ  เช่น  ...