แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

          เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ  พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๑๘ เมืองสำคัญทางศิลปะของสมัยสุโขทัยมีเมืองสุโขทัย...

ประติมากรรมไทยสมัยอู่ทองและสมัยอยุธยา

ประติมากรรมไทยสมัยอู่ทองและสมัยอยุธยา

          ประติมากรรมสมัยอู่ทองเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐-๑๘๙๗ และประติมากรรมสมัยอย...

วัดเพลงร้างนนท์(เก่ากว่าวัดบางกุ้ง)

วัดเพลงร้างนนท์(เก่ากว่าวัดบางกุ้ง)

วัดเพลง ร้าง ๒๒๐๐-๒๒๓๓ ตั้งอยู่ตำบลบางขนุน ริมคลองวัดสักใหญ่ สามารถเข้าทางวัดสักใหญ่ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งเมืองละโว้ และอาจจะมีสภาพเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยสงครามไทย-พม่าเมื่อครา...

ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน

ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน

          ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน เป็นประติมากรรมในดินแดนสุวรรณภูมิที่นับว่าสร้างขึ้นโดยฝีมือช่างไทยเป็นครั้งแรก   เกิดขึ้นราวพุทธ-ศตวรรษ...

ปีมะเส็ง-ต้นโพธิ์-วันโพธารามมหาวิหาร

ปีมะเส็ง ต้นโพธิ์ วันโพธารามมหาวิหาร

          พระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ณ พุทธคยา สำหรับชาวล้านนายังมีความเชื่อว่าต้...

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

          การสร้างปราสาทในวัฒนธรรมขอมจะใช้วัสดุประเภทไม้  อิฐ หิน (ส่วนใหญ่เป็นหินทราย) และศิลาแลงในการก่อสร้าง  ...