แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          นับตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๓๘  มีทั้งหมด ๒,๔๑๖ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพ ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

          โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่เริ่มทำการศึกษา และวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจาก ...