แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

เมื่อไรจะมีการเปิดระบบ-Online-ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์-

เมื่อไรจะมีการเปิดระบบ Online ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp อยากทราบว่า เมื่อไรจะมีการเปิดระบบ Online ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะบางครั้งในการตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลทาง Internet ระบบ IVR ก็ไม่สามารถ...

ตำนานกำเนิดวันสงกรานต์

ตำนานกำเนิดวันสงกรานต์

        กล่าวไว้ว่า ก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง อายุเลยวัยกลางคนก็ยังไร้ทายาทสืบสกุล ซึ่งทำให้ท่านเศรษฐีทุกข์ใจเป็นอันมาก ข้างรั้ว...

กำเนิดประเพณีสงกรานต์

กำเนิดประเพณีสงกรานต์

          ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า...

วันฉัตรมงคล-

วันฉัตรมงคล

          วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระ...

วันตรุษไทย

วันตรุษไทย

วันตรุษไทย ถือเป็นวันปีใหม่ในสมัยโบราณ ตรงกับวันแรม 13 - 15 ค่ำเดือน 4 และวันขึ้น ...

พระพุทธรูปปางประสูติ

พระพุทธรูปปางประสูติ

          พระพุทธรูปปางประสูติ ทำเป็นพระรูป พระนางศิริมหามายา (พระพุทธมารดา) ประทับยืนพระหัตถ์ทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรัง และมีรูปพระโพธิสัตว์กุมารประทับยืน มีรูป...

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

          วัดเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ให้เกิดขึ้นและสืบเนื่องมาได้ในสังคมไทย ในทางศิลปกรรมก...

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง

          ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าใ...