แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

ทุเรียน

ทุเรียน

           ทุเรียนเป็นพืช ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Durio zibethinus Murray โดย Durio เป็นชื่อสกุล zibe ...

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

          ๑. สังเกตก้านผล ก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้น เมื่อลูบจะรู้สึกสากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียน จะรู้สึกว่าก้านผลทุเรียนม ...

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

           ประเทศไทยผลิตทุเรียนได้มากเป็นอันดับที่ ๑ ของโลก โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิตส่วนใหญ่ และมีการส่งออกทุเรียนในรูปของผลไม้สดเพิ่ ...

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

            ทุเรียนพันธุ์ปลูกของประเทศไทยจำแนกหมวดหมู่เป็น ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มกบ กลุ่มลวง กลุ่มก้านยาว กลุ่มกำปั่น กลุ่มทองย้อย และกลุ่มเบ็ดเตล็ด โ ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ทุเรียน

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ทุเรียน

          ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดในภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากสภาพที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียน คือ มีความชื้นในอากาศสูง การออกดอกของทุเร ...

การขยายช่วงฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย

การขยายช่วงฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย

           ในอดีต ประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณ ๔ เดือนต่อปี เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในภาคตะวันออก แล ...

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย และลักษณะแปรปรวนของทุเรียนพันธุ์การค้า

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย และลักษณะแปรปรวนของทุเรียนพันธุ์การค้า

          ในอดีตมีการปลูกทุเรียนพันธุ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ตามความนิยมของเกษตรกรแต่ละราย แต่เนื่องจากสภาวะที่ไม่แน่นอนของราคาผลิตผล และความนิยมของตลาด ทำให้เ ...