แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

          การบริหารราชการแผ่นดินนั้น มิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้ หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ ...

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

          นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี  โดยสรุป การบริหารราชการ แ ...

การพระราชทานตราตั้งห้าง

การพระราชทานตราตั้งห้าง

          มีธรรมเนียมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ข้อหนึ่งที่ไทยเรารับมาจากชาติตะวันตก  และได้ใช้เป็นธรรมเนียมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้&n ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

          คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก  มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น  มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...