แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การใช้สารเคมีบางประเภท

การใช้สารเคมีบางประเภท

          เราทราบว่ามีฮอร์โมนบางชนิดควบคุมการออกดอกของไม้ผลหลายชนิดได้ ฉะนั้น ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณฮอร์โมนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ก็จะสามา ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะม่วง

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะม่วง

          มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากชนิดหนึ่งของประเทศไทย และมีการปลูกกันมาช้านาน รวมทั้งมีพันธุ์มะม่วงต่างๆ มากมาย ในบรรดามะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ เหล่า ...

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

         ๑. เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง สูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะ รวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูง ด้วยการยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกัน พื้นระเบียงลดจากพื้นห้องนอน ๔๐ เ ...