แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

คุณค่าของการประดิษฐ์ผักและผลไม้

คุณค่าของการประดิษฐ์ผักและผลไม้

           การประดิษฐ์ผักและผลไม้เป็นงานที่ใช้ฝีมือ เวลาและความมีใจรัก ในสมัยก่อนข้าราชบริพารฝ่ายในเป็นผู้ประดิษฐ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ เท่านั้ ...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

         การละเล่นพื้นเมือง คือ การละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...

ศาสนาพราหมณ์

ศาสนาพราหมณ์

           ศาสนาพราหมณ์เกิดในอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ ๑,๐๐๐ ปีขึ้นไป ศาสนานี้แบ่งชนชาติอินเดียออกเป็น  ๔  วรรณะ  ได้แก่ พราหมณ์&nb ...

การพระราชทานเสื้อ

การพระราชทานเสื้อ

          ในสมัยโบราณผ้าดีๆ หายากและราคาแพงพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บผ้าที่เป็นเครื่องราชบรรณาการที่ชาวต่างประเทศถวายหรือทรงซื้อเก็บไว้ในพระคลังเพื่อพระราชทานแก่ ...