แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

          ในสมัยรัชกาลที่๕วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ของตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยทำให้เกิดละครแบบต่างๆขึ้นเช่นละครดึกดำบรรพ์ที่กล่าวมาแล้วแ ...

ละคร

ละคร

          ละครหมายถึงการแสดงรำที่เป็นเรื่องเป็นราว ดำเนินเรื่องไปโดยลำดับ มีตัวเอกของเรื่องฝ่ายชายเรียกว่า ...

องค์ประกอบของดิน

องค์ประกอบของดิน

         ดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่โดยมีการผสมคลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับอินทรียวัตถุที่เกิดจากการตายและเน่าเปื่อยของซากพืชและสัตว์ในสมัยดึกดำบร ...

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

         พืชมีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์เป็นอาหารหลักของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้เป็นที่อยู่อา ...

ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา

ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา

         เมื่อเรามีอาการปวดท้องพ่อหรือแม่จะพาไปหาหมอ หมอจะถามอาการต่างๆและตรวจดูเสร็จแล้วหมอจะให้ยามารับประทานพร้อมทั้งแนะนำเรื่องอาหารและการ ...

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

         เห่เรือ  คือ ทำนองหนึ่งของการร้องหรือออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ ...

เครื่องไม้

เครื่องไม้

         ไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับไม้มาแต่สมัยเริ่มแรกแล้วประการแรกมนุษย์ได้ใช้ไม้สร้ ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

         นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเราความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...