แสดง 1 - 10 จาก 35 รายการ

ชนิดของพืชน้ำมันที่เพาะปลูกในประเทศไทย

ชนิดของพืชน้ำมันที่เพาะปลูกในประเทศไทย

           ประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกน้ำมันหลายสิบชนิดแต่จะกล่าวถึงเฉพาะพืชที่มีความสำคัญในด้านการเกษตร เท่านั้น ...

ความแตกต่างของอาหารไทยระหว่างภูมิภาค

ความแตกต่างของอาหารไทยระหว่างภูมิภาค

          คนไทยแต่ละภาค รับประทานอาหารแตกต่างกัน ตามลักษณะพื้นที่ดินฟ้าอากาศ และความอุดมสมบูรณ์ เช่น พวกที่อยู่ริมทะเลรับประทานอาหารแบบ ...

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

         การเลือกที่ทำสวนผลไม้ เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่จะลงมือทำสวนผลไม้ เพราะการทำสวนผลไม้เป็นการลงทุนระยะยาว  และใช้ทุนเป็นจำนวนมาก  ถ้าเ ...

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

          เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลาง แต่มีลักษณะอื่น ๆ แตกต่างกันมาก เพราะดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียมประเ ...

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนกว้างใหญ่  ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ถึง ๑๗ จังหวัด ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ อาช ...

การบริโภคข้าวสาลี

การบริโภคข้าวสาลี

          ปริมาณการบริโภคอาหารของคนชาติใดชาติหนึ่งนั้น   ย่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ดินฟ้าอากาศ การศึกษา จำนวนพลเมือง  ...

เราจะทำการป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างไร

เราจะทำการป้องกันและกำจัดโรคพืชได้อย่างไร

          เราจะป้องกันและกำจัดโรคพืชได้   เมื่อเราทราบว่าอาการที่ผิดปกติ หรือเป็นโรคของพืชนั้นมีอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  อาจเป็นการ ...

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

          เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ  พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๑๘ เมืองสำคัญทางศิลปะของสมัยสุโขทัยมีเมืองสุโขทัย ...

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

          ในสังคมเกษตรกรรมเช่นสังคมไทย การทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสังคมไทยทุกภูมิภาคในส่วนรวมเป็นสังคมที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐ ...

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่าง

          ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกปลูกมากรองจากข้าวสาลี ข้าวเจ้า  และข้าวโพดแพร่หลายทั่วไปในทุกทวีปในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ตลอดจนเขตอ ...