แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

เฉลิมพระยศเจ้านาย

เฉลิมพระยศเจ้านาย

          การเฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันเริ่มเมื่อ พุทธศักราช  ๒๔๙๓  ซึ่งเป็นระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่&nb ...

โทรเลข

โทรเลข

           โทรเลข (ชนิดใช้กระแสไฟฟ้า)           การค้นพบอำนาจแม่เหล็ ...

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

          ประเทศไทยเรายังคงรักษาเอกราชสืบมาจนถึงทุกวันนี้ได้ ก็ด้วยเหตุที่เรามีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันระหว่างชนในชาติ มีศาสนาหลายศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

          เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ  ๖๐  พรรษา  ...

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เ ...