แสดง 1 - 10 จาก 24 รายการ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

          โดยเหตุที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ภาษาที่ใช้ในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวอินเดียในสมัยนั้น ภาษาที่ปรากฏในพระไ...

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

          ได้กล่าวแล้วว่า  ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่มเข้าบันทึกในจานแม่เหล็กชนิดแข็งที่เรียก ...

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า

          นับเป็นเวลาหลายปีก่อน พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาและวิจัยเอกสารทางวิชาการ   และทรงค้นคิดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง...

อักษรขอม

อักษรขอม

อักษรขอมพัฒนามาจากอักษรปัลลวะ และอักษรยุคหลังจากนั้นในอินเดียใต้ ใช้ในอาณาจักรต่างๆสองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนคร ต่อมาจึงกลายเป็นอักษรท้องถิ่นในสมัยพระนคร และเป็นต้นแบบของอักษรไทยและอั...

วันรพี

วันรพี

          "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้ร...

วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

     7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย สิ้นพระชนม์ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทรง...

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

           ก่อน  พ.ศ. ๒๓๔๗  ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง ครองราชสมบัติอยู่นั้น ได้เกิดกรณีผู้พิพากษาตัดสินคดีหย่าร้าง...

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

          ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น ๓ ส่วนคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ...