แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

          โดยเหตุที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ภาษาที่ใช้ในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวอินเดียในสมัยนั้น ภาษาที่ปรากฏในพระไ ...

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

          ได้กล่าวแล้วว่า  ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่มเข้าบันทึกในจานแม่เหล็กชนิดแข็งที่เรียก ...

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า

          นับเป็นเวลาหลายปีก่อน พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาและวิจัยเอกสารทางวิชาการ   และทรงค้นคิดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ...

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

          ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น ๓ ส่วนคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ ...

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

           ก่อน  พ.ศ. ๒๓๔๗  ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง ครองราชสมบัติอยู่นั้น ได้เกิดกรณีผู้พิพากษาตัดสินคดีหย่าร้าง ...

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หรือเรียกชื่อย่อว่า สำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐ ...

พระราชลัญจกร

พระราชลัญจกร

          ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพระราชประเพณีว่า พราหมณ์จะต้องถวาย พระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธยก่อนถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์อื่นๆ และจ ...