แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ส่วนควบคุมกลาง

ส่วนควบคุมกลาง

          ส่วนควบคุมกลางหรือซีพียู (central processingunit; CPU) ของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ๓ ส่วน คือ ส่วนคำนวณ ส่วนควบคุม และส่วนความจำแต่บา ...

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

          ในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์    &nbs ...

นาฬิกาคอมพิวเตอร์

นาฬิกาคอมพิวเตอร์

          ภายในส่วนควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์มีวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาอยู่ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรสร้าง ...

 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

          เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง ...

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

          ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน  ส่วนควบคุมส่วนคำนวณตรรก  และส่วนความจำเล็กๆ จะถูกรวมกัน  และไปบรรจุในวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มากที่เรียก ...

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

          เมื่อเริ่มแรกมนุษย์คิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการคิดเลข แต่เมื่อได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ได้แล้ว นอกจากจะใช้คิดคำนวณเ ...