แสดง 1 - 10 จาก 39 รายการ

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

          ขั้นแรก ต้องระบุคำสั่งค้นหา (Find) เพื่อค้นหาระเบียนที่น่าสนใจว่ามีหรือไม่ ถ้ามี อยู่ที่ไหนและเมื่อหาพบแล้ว จึงใช้คำสั่งนำออกมา (Get) เพื่อจะด ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

          เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุด เสนอขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยนายเท็ด  คอดด์ มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกันเท่านั้นและเป็นแ ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

          เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุด เสนอขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยนายเท็ด  คอดด์ มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกันเท่านั้นและเป็นแ ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

          ส่วนใหญ่องค์กรต่างๆ จะมีโครงสร้างเป็นแบบลำดับชั้น ซึ่งข้อมูลขององค์กรเหล่านี้จะมีความเหมาะสมกับแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น(Hierarchical Data Mode ...

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

          ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนใหญ่มักจะมีรายละเอียดของข้อมูลมากมายมหาศาล ซึ่งการจัดเก็บและเลือกใช้ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย แ ...