แสดง 1 - 10 จาก 494 รายการ

คำ

คำ

          ในระดับคำ นักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงธรรมชาติของคำในแง่ของโครงสร้าง ความหมาย และกระบวนการการสร้างคำใหม่ในภาษา สำหรับนักภาษาศาสตร์  คำประกอ ...

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

          การจัดเรียงลำดับคำมีความสำคัญมากต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์   ลองนึกถึงการจัดเก็บบัตรรายการในห้องสมุดบรรณารักษ์จำเป็นต้องจัดเรีย ...

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

          ในวงการแสตมป์มีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้กันเช่นเดียวกับศาสตร์แขนงอื่น บางคำใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยตรง บางคำมีศัพท์ที่ตั้งขึ้นเฉพาะเป็นภาษาไทย นักสะสมคว ...

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

          ในทางประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มประชากรในประเทศต่างๆ ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุ คือ ประชากรวัยเด็ก หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ๑๔ ปี ป ...

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai  Sorting)

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting)

          การเรียงลำดับข้อมูลเป็นการจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา  โดยมีลำดับของข้อมูลที่ตายตัว  การกำหนดลำดับดังกล่าวทำได้โด ...

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word  Segmentation)

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word Segmentation)

          ความมุ่งหวังที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปัญหาเบื้องต้นคือ  ลักษณะการเขียนภาษาไทยจะเขียนติดต่อกันเป ...

 โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน  (Thai  Soundex)

โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex)

          ตามธรรมชาติของการเรียนภาษาขั้นแรกภาษาพูดจะถูกฝึกก่อนภาษาเขียน  ผู้ใช้ภาษาโดยทั่วไปจึงเคยชินกับเสียงอ่านของคำมากกว่าตัวสะกดรวมทั้งความจริง ...

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

           เมื่อเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น   ประจวบกับราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มถูกลง จึงได้มีผู้พัฒนาใ ...