แสดง 1 - 10 จาก 494 รายการ

คำ

คำ

          ในระดับคำนักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงธรรมชาติของคำในแง่ของโครงสร้างความหมายและกระบวนการการสร้างคำใหม่ในภาษาสำหรับนักภาษาศาสตร์ คำประกอ ...

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

         การจัดเรียงลำดับคำมีความสำคัญมากต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์  ลองนึกถึงการจัดเก็บบัตรรายการในห้องสมุดบรรณารักษ์จำเป็นต้องจัดเรีย ...

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

         ในวงการแสตมป์มีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้กันเช่นเดียวกับศาสตร์แขนงอื่นบางคำใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยตรงบางคำมีศัพท์ที่ตั้งขึ้นเฉพาะเป็นภาษาไทยนักสะสมคว ...

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

         ในทางประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มประชากรในประเทศต่างๆออกเป็น๓กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุคือประชากรวัยเด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-๑๔ปีป ...

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai  Sorting)

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting)

         การเรียงลำดับข้อมูลเป็นการจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา โดยมีลำดับของข้อมูลที่ตายตัว การกำหนดลำดับดังกล่าวทำได้โด ...

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word  Segmentation)

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word Segmentation)

         ความมุ่งหวังที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปัญหาเบื้องต้นคือ ลักษณะการเขียนภาษาไทยจะเขียนติดต่อกันเป ...

 โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน  (Thai  Soundex)

โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex)

         ตามธรรมชาติของการเรียนภาษาขั้นแรกภาษาพูดจะถูกฝึกก่อนภาษาเขียน ผู้ใช้ภาษาโดยทั่วไปจึงเคยชินกับเสียงอ่านของคำมากกว่าตัวสะกดรวมทั้งความจริง ...

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

          เมื่อเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น  ประจวบกับราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มถูกลงจึงได้มีผู้พัฒนาใ ...