แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ลักษณะอื่นๆ

ลักษณะอื่นๆ

          นอกจากลักษณะสากลดังกล่าวแล้ว ภาษาไทยยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีก คือ ประโยคในภาษาไทยมีกริยาเรียงติดต่อกันได้หลายคำ เรียกว่า  กริยาอนุกรม และคำกริย ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

          คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก  มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น  มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...

ข้อความ

ข้อความ

          ในระดับข้อความ นักภาษาศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคเพื่อพิจารณาว่า อะไรเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าประโยคต่างๆนั้นสื่อความเ ...

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

          วิธีการสหกรณ์ได้ถูกค้นพบและนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่โลก ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  ๑๘ ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ทำให้เกิดการเปลี ...

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

          สังคมไทยแต่ก่อนเป็นสังคมที่สบายเพราะมีประชากรน้อยแต่มีที่ทำกินมาก   อีกทั้งยังมีฝนตกเป็นประจำเมื่อถึงฤดูกาลทำให้ผู้คนกระจายกันอยู่ตา ...