แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

การตากข้าว

การตากข้าว

          เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐานอยู่เป็นเวลานาน ๆ หลังจากนวดและทำความสะอาดเมล็ดแล้ว จึงจำเป็นต้องเอาข้าวเปลือกไปตากอีกครั้งหนึ่ง  ก่อน ...

การเก็บเกี่ยวและนวด

การเก็บเกี่ยวและนวด

การนวดข้าวและเครื่องนวดข้าว           การนวดข้าวเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของการทำนา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว  ก็จะต้องแยกเมล็ดข้ ...

การนวดข้าว

การนวดข้าว

          หมายถึง  การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง แล้วทำความสะอาด เพื่อแยกเมล็ ...

อาหารสัตว์

อาหารสัตว์

          เราทำไร่ทำนาปลูกพืชได้เมล็ดพืชเป็นอาหารของมนุษย์  เศษเหลือหรือวัสดุพลอยได้จากอาหารมนุษย์  นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เราปลูกข้าวได้ ข้าวเ ...

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

          ในการทำหน้าที่การตลาดมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมาก ลองพิจารณา  ข้าวสารที่ผู้บริโภคซื้อ ขณะที่ชาวนาผลิตและขายข้าวเปลือก การตลาดเริ่มเมื่อพ่อ ...