แสดง 1 - 10 จาก 202 รายการ

การกำเนิดของโรค

การกำเนิดของโรค

          คนเราจะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคได้ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัย ๒ ประการคือ           ๑) เมื่อเกิดม ...

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

          ปิโตรเลียมมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินทรีย์ทั้งของพืชและของสัตว์ ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก หรื ...

 ต้นกำเนิดของปลา

ต้นกำเนิดของปลา

          นักวิทยาศาสตร์สามารถสืบหาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของปลาได้ โดยการตรวจดูซากปลาโบราณที่ปรากฏในหินชั้นต่างๆ และสามารถจะคำนวณอายุความเก่าได้ นักวิทย ...

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

          มลพิษในอากาศเกิดจากแหล่งกำเนิด ๒ ประเภทคือ แหล่งซึ่งเคลื่อนที่ได้กับแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ ตามปกติยานยนต์ทำให้เกิดมลพิษขณะเคลื่อนที่ จึงจ ...

แหล่งกำเนิดข้าวสาลี

แหล่งกำเนิดข้าวสาลี

          จากการสำรวจแหล่งพันธุกรรมของข้าวสาลี   และการขุดซากพืชจากชุมชนโบราณทำให้ทราบว่าแหล่งกำเนิดของข้าวสาลีอยู่ในเขตเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ได้ ...

แหล่งกำเนิดของข้าว

แหล่งกำเนิดของข้าว

          ข้าวที่เกิดมีขึ้นในท้องที่ต่างๆ ของโลกเรานี้แบ่งออกได้เป็น ๓ พวก  คือ  ออไรซา ซาไทวา (oryza  sativa) มีปลูกกันทั่วไป ออไรซา แกลเบอ ...

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

          ความพิการแต่กำเนิด หมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆ ปี แม้แต่ในสมัยยุคหิน คน ...

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          กล่าวอย่างกว้างๆ ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ น้ำที่ใช้ระบายความร้อน รวมทั้งเป็นสารหน่วงนิวตรอนด้วย ถังปฏิ ...

อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติ และจากเครื่องกำเนิดรังสี

อันตรายจากการแผ่รังสีทั้งในธรรมชาติ และจากเครื่องกำเนิดรังสี

          รังสีเอกซ์และรังสีอื่นบางอย่าง สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ผลนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรั ...