แสดง 1 - 10 จาก 28 รายการ

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกใน สมัยรัช...

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

          การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นการจัดหาและนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ที่สำคัญได้แก่น้ำใช...

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

          ดังกล่าวมาแล้วว่าในสังคมที่สลับซับซ้อนเช่นสังคมในรัฐสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องมีกฎหมายออกมามากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่มีทั้...

เกาะล้าน

เกาะล้าน

ประวัติเกาะล้าน ในอดีตเกาะล้านมีประชากรอาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน และปร...

แรกมีอนามัยในเมืองไทย

แรกมีอนามัยในเมืองไทย

เรื่องอนามัย มีเรื่องเกร็ดที่ฉันได้รู้เห็นในสมัยเมื่อมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการป้องกันความไข้เจ็บมาแต่ก่อนหลายเรื่อง แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในการไม่ปรากฏจ...

-ตำนานภาษีฝิ่น

ตำนานภาษีฝิ่น

หนังสือเจ้าพระยาจักรี มาถึงผู้ว่าราชการเมือง           ด้วยหลวงเสน่ห์วาณิช หลวงอนุรักษ์วาณิช ขุนศรีสมบัติ ขุนเทพอากร หลวงพิทักษ์ทศกร...