แสดง 1 - 10 จาก 66 รายการ

ธนาคาร

ธนาคาร

          ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อำนวยประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในเกือบทุกด้าน ธนาคารเป็นแหล่งรวบรวมเงินออมจากประชาชนทั่วไปให้อยู่ในที่ปลอดภั ...

ธนาคาร

ธนาคาร

          กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการเงิน จึงเป็นที่ตั้งของธนาคารหลายแห่ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยที่รัฐจัดตั้งขึ้น ตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนพรหม เขตดุสิต ...

ธนาคาร

ธนาคาร

          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้ว่าหน่วยงานนี้จะมีหน่วยงานที่แยกย่อยออกไป ...

ธนาคารข้าว

ธนาคารข้าว

          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประ-ชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของประชาชนทั้งหมดอาศัยอยู่ในชนบท และประชาชนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเป็นอยู่โดยอาศั ...

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

           ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลาง เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เพราะเป็นธนาคารกลางของประเทศ&nb ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยมีรัฐบาลถือหุ้นร้อย ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร

          ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธนาคารนั้น แต่ละธนาคารอาจระบุวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เช่น บางธนาคารนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประ ...

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

          ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนายธนาคารให้รัฐบาล ให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้า ...

ธนาคารโค-กระบือ

ธนาคารโค-กระบือ

          ปัจจุบันเกษตรกรยากจนในชนบทประมาณร้อยละ ๒๐ ต้องประสบปัญหาเรื่องขาดโค-กระบือเพื่อใช้งานในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องเสียค่าเช่าโค-กระบือในอัตราสูงคิด ...