แสดง 1 - 10 จาก 32 รายการ

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ

          อนุภาคไวรัส   มีขนาดตั้งแต่  ๑๐  มิลลิไมครอน  ถึง ๒๕๐ มิลลิไมครอน* ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์  แต่ละไวรัสจะม ...

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

          คุณสมบัติทางกายภาพของดิน หมายถึง  คุณสมบัติของดินที่เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการแลเห็นหรือจับต้องได้ เช่น เนื้ ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

          ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง ๓๐ : ๑ ถึง ๓๐๐ : ๑ ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &n ...

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

          การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย   หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีของของเสียหรือสารพิษที่เจือปนอยู่ในของเสีย เช่น ลดปริมาต ...

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

          เนื่องจากดินเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพาะปลูก การเจริญเติบโตของพืช จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ หลายประการของดิน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ด ...

คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณี

คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณี

          อัญมณีส่วนใหญ่เป็นแร่ เราจึงสามารถ ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างและคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ของอัญมณีได้อย่างค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว ...

โรคทางอายุรศาสตร์

โรคทางอายุรศาสตร์

          หลักเบื้องต้นในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์           จุดมุ่งหมาย ...