แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

          นอกจากประเพณีที่เกี่ยวกับการทำมาหากินที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงแล...

สาวิณี-ปะการะนัง

สาวิณี ปะการะนัง

สาวิณี ปะการะนัง หรือ สาวิณี ปัจฉิมสวัสดิ์ มารดาของหมูแฮม กัณฑ์พิทัก...

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีของไทยที่สำคัญเรื่องหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื้อเรื่องและสำนวนกลอนในเรื่อง รามเกียรติ์ มีความไพเราะ มีคติสอนและแง่คิดในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นอ...

อานิสงส์แห่งการจำพรรษา

อานิสงส์แห่งการจำพรรษา

         เมื่อพระภิกษุอยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือนได้ปวารณาแล้ว ย่อมจะได้รับอานิสงส์แห่งการจำพรรษา ๕ อย่าง ตลอด ๑ เดือนนับแต่วันอ...

ตามรอยพระราชา

ตามรอยพระราชา

เนื้อเพลง ตามรอยพระราชา เบิร์ด ธงไชย - ตามรอยพระราชาคำร้อง          ชนะ เสวิกุล, นิติพงษ์...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่า เป็นพระราชาธิบดีขอ...