แสดง 1 - 10 จาก 25 รายการ

การปลูกฝ้าย

การปลูกฝ้าย

          การปลูกฝ้ายที่กล่าวต่อไปนี้  ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการปลูกฝ้ายในประเทศไทย ซึ่งฝ้ายที่ส่งเสริมให้กสิกรปลูกเป็นฝ้ายชนิดเฮอร์ซูทุม หลักการใหญ่ ๆ ใน ...

มันสัมปะหลัง

มันสัมปะหลัง

          มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย เพราะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศ  กสิกรจึงนิยมปลูกมันสำปะหลังกันทั่วประ ...

แห้ว

แห้ว

          คนไทยรู้จักแห้วมานานแล้ว เดิมที่เดียวเราต้องสั่งซื้อแห้วจากเมืองจีนเข้ามารับประทานเป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นบาท  ประเทศจีนสามารถผลิตแห้วส่งเป็น ...

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด

          การปลูกฝ้ายในประเทศไทย การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ซึ่งอาจทำให้ได้ผลิตผลสูง หรือล้มเหลวไม่ได้ผลเลยก็ได้ เพราะในด้านดินฟ้าอ ...

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

          เครื่องพ่นสารเคมีมีอยู่หลายชนิด  เช่น เครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยแรงคน  เครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยเครื่องยนต์ เครื่องพ่นสารเคมีด้วยการเป ...

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

          ประวัติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม           มนุษย์รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมม ...

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

          พันธุ์ข้าวที่ดีจะให้ผลิตผลสูงและมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ข้าวที่ไม่ดี และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า พันธุ์ข้าวที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเก ...

การปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย

          อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย  สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น สภาพน้ำท่วมหรือแห้งแล้ง เป็นต้น  การปลูกอ้อยเพียงเพื่อให้ขึ้นนั้นทำได้ ...

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

          ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร  ทำการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว  ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทำการปลูกไม ...