แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

          จากหลักฐานที่ปรากฏ คนไทยเริ่มรู้จักใช้แป้งสาลีประกอบอาหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด  เมื่อปี&n ...

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

          ๑. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธาร อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองนี้ มีหน่วย ...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

          ตารางที่ ๑๓ แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศ และส่งเป ...

ประวัติของข้าวโพดในประเทศไทย

ประวัติของข้าวโพดในประเทศไทย

          ปัจจุบันนี้ไม่อาจทราบแน่ชัดว่าบรรพบุรุษของไทยเรา รู้จักปลูกข้าวโพดกันมาตั้งแต่เมื่อใด  ถึงแม้จะมีนักค้นคว้าบางท่านกล่าวว่า  ชนชาติไทยอา ...

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมตามสภาพภูมิศาสตร์

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมตามสภาพภูมิศาสตร์

          เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของเอเชียอาคเนย์ทั้งหมด อาจแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ เอเชียอาคเนย์ส่วนที่อยู่บนผืนแผ่นดินของทวีปเอเชียและเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่ซ ...

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

          ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร  ทำการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว  ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทำการปลูกไม ...

การศึกษา

การศึกษา

         ปรัชญาการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานมาจากพุทธปรัชญา และแบบวิถีชีวิตของพุทธศาส-นิกชนอยู่มาก ดังนั้น การศึกษาของไทยแต่เดิมจึงเป็นไปเพื่อให้คนดำรงตน ...

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

          โรคติดต่อ  หมายถึง  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกาย  อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากตัวเชื้อโรคเ ...

วัวควาย

วัวควาย

          ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา   การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรม เพราะได้ใ ...