แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

          เมล็ดข้าวสาลีจะแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน  ๓๐-๔๕ วันหลังจากออกรวง  ซึ่งเป็นระยะที่ลำต้นและรวงมีลักษณะแห้ง ปลายรวงจะชี้ลงดิน ข้อ ...

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

          ชนบทได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา เริ่มจากเมื่อคนในชนบทมีจำนวนมากขึ้น ที่ดินทำกินที่ทำอยู่เดิมก็ไม่พอ จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยการบุกเบิก ...