แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

พระราชพิธีพืชมงคล

พระราชพิธีพืชมงคล

          ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าหน้าที่เชิญพระปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลปัจจุบันพระพุทธคันธารราษฎร์ของรัชกาลที่ ๑ พระพุทธรูปป...

เครื่องจักรสาน

เครื่องจักรสาน

กำเนิดและวิวัฒนาการของเครื่องจักสาน          มนุษย์คิดทำเครื่องจักสานมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน แต่ได้พบร่องรอยของเครื่อ...

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

          ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ สังคมไทยในอดีตจึงเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและทำประมงเป็นหลัก ...

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลี

          เมล็ดข้าวสาลีจะแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายใน  ๓๐-๔๕ วันหลังจากออกรวง  ซึ่งเป็นระยะที่ลำต้นและรวงมีลักษณะแห้ง ปลายรวงจะชี้ลงดิน ข้อ...

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

           วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขว...

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

การเปลี่ยนแปลงชีวิตในชนบท

          ชนบทได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา เริ่มจากเมื่อคนในชนบทมีจำนวนมากขึ้น ที่ดินทำกินที่ทำอยู่เดิมก็ไม่พอ จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยการบุกเบิก...

หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

        หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก เช่น การปั้น การแกะสลัก การจักสาน ซึ่งเ...