แสดง 1 - 10 จาก 143 รายการ

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

          ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น จึงได้รวบรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์การสาธารณสุขเข้าไว้ด้ว ...