แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

สถานที่สำคัญทางราชการ

สถานที่สำคัญทางราชการ

          กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และสถานที่ราชการสำคัญ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เป็นต้น ...

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

          ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญในรอบปีหนึ่งๆ  จึงมีความหมายและความสำคัญแก่สังคมไ ...

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

          ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น จึงได้รวบรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์การสาธารณสุขเข้าไว้ด้ว ...

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

          ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  หมายถึง ผู้ที่รับราชการในตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานต่าง  ๆ  ทั้งงานราชการและส่ว ...

สำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ

          สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

          สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก ...

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง

          สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรี ...