แสดง 1 - 10 จาก 1426 รายการ

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ประวัติกระทรวงพลังงาน           ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลังงาน เนื่องจากมีแหล่งพลังงานธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อการผลิต แล...

การสอบบรรจุข้าราชการ

การสอบบรรจุข้าราชการ

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ดูรายละเอียดได้ทาง Internet ใน Web Site ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th และที่กระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือนท...

ที่ราชพัสดุ-คืออะไร

ที่ราชพัสดุ คืออะไร

ราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ด...

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง

          สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรี...

สำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ

          สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

วันสถาปนากรมป่าไม้

วันสถาปนากรมป่าไม้

          18 กันยายน 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา กรมป่าไม้ อธิบดีคนแรกเป็นชาวอังกฤษ ชื่อ ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

          สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก...

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

          จากหลักฐานที่ปรากฏ คนไทยเริ่มรู้จักใช้แป้งสาลีประกอบอาหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด  เมื่อปี&n...