แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

          โรคที่สำคัญ ได้แก่  โรคไหม้  โรคถอดฝักดาบ  โรคใบจุดสีน้ำตาล  โรคดอกกระถิน ...

พืชอาหารสัตว์

พืชอาหารสัตว์

          พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ           ๑. พืชในวงศ์หญ้า มีทั้ง ...

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

          กรรมสิทธ์ในพื้นที่ป่าไม้   นับว่าเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ  เท่าที่องค์การอาหารและเกษต ...

วัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์

          ประเทศไทยมีวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นจำนวนมาก  ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญๆ มีดังนี้ ...

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

          คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาต ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

         ไม้ดอกหอมหลายชนิดที่มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถปรับตัวให้เจริญงอกงามขยายพันธุ์ไปอย่างกว้างข ...

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

           หนังสือว่าด้วยประวัติการแพทย์ ซึ่งเขียนโดย วอล์เคอร์ (Kenneth Walker, ค.ศ. ๑๙๕๙) กล่าวว่า ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์โบราณของอินเดียมีน้อยมาก ...