แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

          ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราท...

หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

        หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก เช่น การปั้น การแกะสลัก การจักสาน ซึ่งเ...

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ-ของพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก

          ย้อนมากล่าวถึงพระไตรปิฎกและส่วนต่าง ๆ ของพระไตรปิฎก เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ามีเรื่องน่าศึกษาและน่านำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างอันแสดงถึงคุณค่าและลักษ...

เครื่องจักสาน

เครื่องจักสาน

          เครื่องจักสาน เป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมา เพื่อสนองประโยชน์ต่างๆ ในการดำรงชีวิต เครื่องจักสานบางชนิดมีคุณสมบัติพิ...

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

           กรรมวิธีการถนอมผลิตผลการเกษตรหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ นั้น มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายวิธี แต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกั...

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง

          ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าใ...

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์

          นอกจากประเพณีที่เกี่ยวกับการทำมาหากินที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงแล...

ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล

     ไม้มงคล  หมายถึง  ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน  และเอาเคล็ดจากชื่อในการเรียกขานหรือมีผู้ทัก  ให้เสีย...

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

          ในประเทศไทยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  ด้วยฝีมือซึ่งเป็นงานหัตถกรรม มีอยู่มากมายหลายชนิดทำด้วยวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถ...