แสดง 71 - 80 จาก 85 รายการ

พระพุทธรูป ปางรับหญ้าคา

พระพุทธรูป ปางรับหญ้าคา

พระพุทธรูปปางรับหญ้าคาวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวายื่นออกมาข้างหน้าเป็นกิริยาทรงรับหญ้าคาบางแบบทำเป็นพระอิร ...

พระพุทธรูป ปางรับมธุปายาส

พระพุทธรูป ปางรับมธุปายาส

พระพุทธรูปปางรับมธุปายาสวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิแบพระหัตถ์ทั้งสองยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยารับถาดข้าวมธุปายาสบางแบบอยู่ในพระอิริยา ...

พระนางพญา

พระนางพญา

พระนางพญาหรือพระพิมพ์นางพญาซึ่งนิยมกันว่าเป็นราชินีแห่งพระเครื่องเป็นพระเครื่องที่พบอยู่ในพระเจดีย์และบริเวณวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างไว้ในแผ่นจาลึกลานทองของพระครูอ ...

พระอริยบุคคล

พระอริยบุคคล

พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลหมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐทางพุทธศาสนาถือว่าความเป็นพระอริยบุคคลนั้นกำหนดได้ด้วยการละสังโยชน์กิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในภพใครละได้น้อยก็เป็นอริยบุคคลชั้นต่ำเมื่อละได้มากก็เป ...

คาถาบูชาท้าวจตุคามรามเทพ

คาถาบูชาท้าวจตุคามรามเทพ

บทบูชาองค์จตุคามรามเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรีวิชัยสำรวจกายวาจาใจระลึกถึงบารมีแห่งพระเทวราชโพธิสัตว์องค์พ่อจตุคามรามเทพนะโมตัสสะ3จบกินนุสันตะละมาโนวราหุสุริยันจันทังปมุตจะสิสังวิคะร ...

วันออกพรรษา 2563 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

วันออกพรรษา 2563 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

ความสำคัญวันออกพรรษาได้แก่วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาคือวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมซึ่งเรียกว่าวันมหาปวารณาคือการเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกั ...

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาโดยความหมายแล้วหมายถึงศาสนาแห่งความรู้แจ้งเป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันสูงสุดอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยพระรัตนตรัยทั้ง๓นี้ย่อมมีคุณเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกั ...

โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาติโมกข์หรือโอวาท๓คือหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้โอวาท๓นี้เป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์๑๒๕๐รูปที่มาชุมนุมกันโ ...

พระสมเด็จจิตรลดา

พระสมเด็จจิตรลดา

พระสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำลังแผ่นดินนั้นถือว่าเป็นพระพุทธรูปพิมพ์องค์เดียวที่สร้างในเมืองไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างแต่ไม่ได้มีพิธีพุทธาภิเษกเหมือนเช่นพระเครื่องเหรียญหรือวัตถุมงคลอื่ ...

พระสมเด็จจิตรลดา

พระสมเด็จจิตรลดา

พระสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำลังแผ่นดินถือว่าเป็นพระพุทธรูปพิมพ์องค์เดียวที่สร้างในเมืองไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างแต่ไม่ได้มีพิธีพุทธาภิเษกเหมือนเช่นพระเครื่องเหรียญหรือวัตถุมงคลอื่นๆที ...