แสดง 21 - 30 จาก 85 รายการ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไทรทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่ ...

การเวียนเทียน

การเวียนเทียน

การเวียนเทียนคือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆโดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน3 ...

วันโกน

วันโกน

วันโกนคือวันขึ้น7ค่ำกับ14ค่ำและวันแรม7ค่ำกับ14ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม13ค่ำหากตรงกับเดือนขาดซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ1วันวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำ ...

พุทธชยันตี

พุทธชยันตี

พุทธชยันตีหรือสัมพุทธชยันตีSambuddhajayanthiเป็นเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชาคำว่าพุทธชยันตีมาจากศัพท์พุทธชยันตี23322351230623402368ที่แปลว่า ...

วันพระ

วันพระ

วันพระหรือวันธรรมสวนะหรือวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่าวันธรรมสวนะอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรมธ ...

ธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวัน

พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลักศีลธรรมสำหรับชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานสั่งสอนไว้มีมากมายหลายระดับทั้งที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวันและระดับที่สูงขึ้นไปหากพุทธศาสนิกชนทุกคนล ...

โทษของคนมักโกรธ

โทษของคนมักโกรธ

บุคคลผู้มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายอันเป็นความทุกข์ที่ติดตามเรามานานแสนนานต้องอาศัยพลังอำนาจบุญบารมีที่สั่งสมอบรมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนโดยเฉพาะบุญบ ...

พุทธศาสนานิกายเถรวาท

พุทธศาสนานิกายเถรวาท

นิกายนี้มีผู้นับถือมากในประเทศลังกาพม่าลาวเขมรโดยเฉพาะประเทศไทยนิกายเถรวาทมีทัศนะที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาหรือพระเจ้าแต่เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพเหมือนสามัญชนทั่วไปสามารถบรรลุสัจธรรมได้ด้วยควา ...

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่เลขที่50ถนนรักษ์นรกิจหมู่3ตำบลเวียงอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฏร์ธานีพระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพ ...

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทองตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอดหมู่2ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ58กิโลเมตรวัดพระธาตุศรีจอมทองว ...