วันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ประวัติ คำขวัญ

วันงดสูบบุหรี่โลก 2559 ประวัติ คำขวัญ

เริ่มมีการจัดงาน วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค ศ 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของ บุหรี่ ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม องค์การอนามัยโลก ระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก World No Toba