แสดง 61 - 70 จาก 272 รายการ

วันรัฐวิสาหกิจ

วันรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่28สิงหาคม2544กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหารา ...

วันทางทะเลโลก (world maritime day)

วันทางทะเลโลก (world maritime day)

ความเป็นมาของวันทางทะเลโลกวันทางทะเลโลกถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติUNและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศIMOเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับอุตสาหกรรมเดินเรือระหว่างประเทศในการทำให้เศรษ ...

วันโทรทัศน์โลก

วันโทรทัศน์โลก

21พฤศจิกายนนี้ยังเป็นวันโทรทัศน์โลกด้วยเป็นเทคโนโลยีสำหรับใช้สื่อความให้เข้าถึงมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเพื่อให้เห็นความแตกต่างหลากหลายและเป็นแหล่งให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ...

วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล

วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล

วันปลอดรถหรือCarFreeDayตรงกับวันที่22กันยายนของทุกปีองค์กรในประเทศต่างๆทั่วโลกจะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้อ ...

วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก 24 พฤษภาคมของทุกปี

วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก 24 พฤษภาคมของทุกปี

อัมพฤกษ์อัมพาตstrokeคือโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงจากการตีบตันหรือแตกของหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองจนเกิดการทำลายหรือตายของเนื้อสมองทำให้สมองทำหน้าที่ผิดปกติไปปีพศ2548ประเ ...

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

กองทัพเรือและจังหวัดตราดร่วมกันจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของราชนาวีไทยในการทำยุทธนาวีท ...

วันโอโซนสากล World Ozone Day

วันโอโซนสากล World Ozone Day

โอโซนเป็นก๊าซสีน้ำเงินเข้มพบได้ทั่วไปในบรรยากาศโลกและเป็นอันตรายต่อปอดหากเราหายใจเข้าไปมากๆก๊าซโอโซนที่อยู่ในบรรยากาศระดับสูงเรียกว่าชั้นสตราโซเฟียร์จะจับตัวกันเป็นก้อนโอโซนปกคลุมทั่วโลกใน ...

วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อ29สิงหาคม2538ให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริโดยเห็นว่าควรถื ...

วันราชมงคล

วันราชมงคล

วันราชมงคลเป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลโดยเมื่อปีพศ2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อให ...