แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรี

    28ธันวาคมพ.ศ.2311สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติณกรุงธนบุร ...