แสดง 41 - 50 จาก 64 รายการ

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

         เนื่องจากกิจการการผลิตอาหารสัตว์มีมากขึ้น และไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพทำให้มีการปลอมปนอาหารสัตว์เป็นผลร้ายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ...

วัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์

         ประเทศไทยมีวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญๆมีดังนี้ ...

การให้อาหารสัตว์

การให้อาหารสัตว์

         อาหารไก่ใส่ในรางให้กินตลอดเวลาใช้รางยาวติดข้างกรงไก่ไก่จะยื่นคอลอดซี่กรงออกไปจิกกินอาหารตามชอบใจรางอาหารอาจทำด้วยไม้ห ...

อาหารสัตว์

อาหารสัตว์

         เราทำไร่ทำนาปลูกพืชได้เมล็ดพืชเป็นอาหารของมนุษย์ เศษเหลือหรือวัสดุพลอยได้จากอาหารมนุษย์ นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์เราปลูกข้าวได้ข้าวเ ...

ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

         เริ่มตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ.๒๓๒๕จนถึงปัจจุบันนับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันมากกว่ายุคส ...

ประติมากรรมไทยสมัยอู่ทองและสมัยอยุธยา

ประติมากรรมไทยสมัยอู่ทองและสมัยอยุธยา

         ประติมากรรมสมัยอู่ทองเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ.๑๓๐๐-๑๘๙๗และประติมากรรมสมัยอย ...

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย

         เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ.๑๘๐๐-๑๙๑๘เมืองสำคัญทางศิลปะของสมัยสุโขทัยมีเมืองสุโขทัย ...

ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน

ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน

         ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน เป็นประติมากรรมในดินแดนสุวรรณภูมิที่นับว่าสร้างขึ้นโดยฝีมือช่างไทยเป็นครั้งแรก  เกิดขึ้นราวพุทธ-ศตวรรษ ...

ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย

ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย

         ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทย  ...

ประติมากรรมตกแต่ง

ประติมากรรมตกแต่ง

         ประติมากรรมตกแต่งเป็นงานประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆตั้งแต่สถา-ปัตยกรรมจนถึงประณีตศิลป์ที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุ ...