Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แจ้งชัด'

see ประจักษ์

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน