Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เฉลียบ'

เป็นปลาทะเลในกลุ่มปลาสีกุนหรือปลาหางแข็ง รูปร่างยาวเรียว ลำตัวแบนข้างมาก หัวโต หน้าแหลม นัยน์ตาโต อยู่ใกล้ปลายจะงอยปาก ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มุมปากยื่นเลยตา เกล็ดมีรูปร่างเหมือนเข็มและฝังจมอยู่ในเนื้อ ครีบหลังแยกเป็นสองอัน อันที่เป็นก้านเดียว เป็นหนามเล็ก ๆ สั้น ๆ อันหลังมีขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม ถัดไปทางหางเป็นครีบฝอย ครีบก้นมีก้านแข็งแหลม 2 อันแยกออกจากตัวครีบ ครีบอ่อนซึ่งมีขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามครีบหลังและมีครีบฝอยเรียงเป็นแถวไปจรดโคนหางครีบท้องอยู่ใต้ครีบหู หางเป็นแฉกเว้าลึก สีด้านหลังเป็นสีเขียวเข้มหรือน้ำเงินปน ข้างตัวและท้องสีเหลืองมีจุดกลมสีดำ 2 แถว ด้านข้างตัวแถบบนมีขนาดใหญ่กว่าแถวล่าง ปลายครีบหลังอันที่สองมีแถบดำ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน