Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ขจิต'

[v.] decorate [syn.] ประดับตกแต่ง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน