Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เจรจาพาที'

to talk to engage in small talk

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน