Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'พัดหลวง'

น. ลมตะโก้. (ดู ตะโก้ ๒).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน