Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ไหล'

มีรูปร่างคล้ายงู ปลาไหลเป็นปลาที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน ขนาดเล็กจะเป็นเพศผู้และเมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นเพศเมีย ก่อนวางไข่ปลาจะสร้างหวอด โดยใช้น้ำลายพ่นกับอากาศเป็นฟองเล็ก ๆ เกาะกันเป็นกลุ่ม ปลาไหลใช้ปากดูดไข่ที่ได้รับการผสมเชื้อแล้วพ่นติดกันกับหวอด จะเฝ้าดูไข่จนกระทั่งฟักเป็นตัว

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน