Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ลดราคา'

[v.] discount [syn.] ลด [ant.] ขึ้นราคา

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน