Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'จ่ายล่วงหน้า'

[v.] deposit [syn.] ให้ล่วงหน้า [ant.] จ่ายย้อนหลัง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน