Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ไทเป'

หมายถึง นำเงินไปซื้อผู้ชายขายบริการ เช่น "เฮ้อ ช่วงนี้เหงาจังเลย สงสัยต้องไทเปซะแล้วล่ะ"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน