Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'meaninglessly'

[adv.] อย่างไร้ความหมาย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน